Konsekvenser

Konsekvenser

Informationen på denna sida kan upplevas som obekväm, men den är viktig för att visa att denna fråga är relevant och i vissa fall akut.

Naturen med alla dess olika ekosystem, är ett komplicerat, integrerat och väl balanserat system som utvecklats på egna villkor över miljontals år.

Att utsätta detta system för giftiga ämnen i stora doser i hög hastighet, får förödande konsekvenser. Detta påverkar i viss mån alla organismer (inklusive människan). Det råder inga tvivel om detta - det enda vi är osäkra på är på vilket sätt och hur hårt det påverkar.

Ett ämnes giftighet avgörs av i vilken form det befinner sig,

i vilka doser det förekommer samt vem som exponeras för ämnet i ett givet sammanhang.

Miljö

Ett av de frekvent förekommande ämnena i chemtrails är Aluminium, som har en stark inverkan på fisk samt ändrar pH-värdet i jord och hämmar rottillväxt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastanjeträd, juni 2014, södra Skåne.

Denna "förgiftning" hämmar även

trädrötter, vilka stänger av närings-

upptaget för att skydda sig och

sakta dör. Och en ny studie visar även koppling till bidöden.

 

Ozonlagret tunnas ut av aerosolbesprutningarna, och en annan bieffekt är frigörande av metangas. Vilket innebär att växthuseffekten förstärks (till skillnad från en mildrande effekt som påstås vara ett av syftena med Geoengineering).

 

Enligt Kemikalieinspektionen (svensk myndighet) finns en skyldighet att informera produktanvändare om riskerna.

Men var kommer användare av luften in i bilden?

Piktogram 1: Farlgt för vattenmiljöni
Piktogram 2

Dessa symboler kallas Faropiktogram. De gäller globalt och används för att ge info om produkter. Piktogram 1 betyder "Farligt för vattenmiljön" (akut fara, långtidseffekter samt kronisk verkan i olika nivåer).

Piktogram 2: Luftvägssensibilisering,

Mutagenitet i könsceller, Cancerogenitet, Reproduktionstoxicitet, Spec organtoxicitet. Piktogrammen ovan stämmer väl in på undersökningar och vittnesmål där man funnit liknande symptom.

 

Naturvårdsverket har överblick över hur miljön mår och ansvarar för att följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar.

EEA (EU:s miljömyndighet) som i en rapprt säger att det är

Lönsamt att agera tidigt på miljölarm

 

Mer om vilka som är involverade och vad som sägs och görs.

 

Hälsa

Eftersom vi är beroende av en välmående miljö, påverkas vi av förhöjda halter av miljögifter i vatten och mat. Men den största påverkan är förmodligen när vi andas in dessa gifter, vilket ofta ger tydligare symptom/besvär.

Luftföroreningar i form av små partiklar är av WHO klassat som cancerogent för människor.

 

Det finns många olika ämnen i "chemtrails", och de flesta av dem innebär stora hälsorisker, men vi fokuserar på två av de vanligaste: Aluminium och Barium.

 

Aluminium kan orsaka störning i proteiners naturliga process, skada det centrala nervsystemet, försvaga cellmembran, passera hjärnblodbarriären, och kan inaktivera enzymer. Detta kan leda till Alzheimers, ALS, Parkinson's, fler inflammationer samt olika luftvägssjukdomar.

Aluminumpartiklarna brukar dessutom vara nanostora (nanopartiklar är mindre och kan göra mer skada).

Syrestation i Kina

Aluminium är normalt sett bundet till ett annat ämne, och blir ännu giftigare i vattenlöslig jonform.

 

Barium förekommer naturligt i små doser i mat och vatten, och anses inte vara giftigt då. Barium blir giftigt först när det befinner sig i jonform (Ba2+) och i klorid-, nitrat- och hydroxidföreningar. Barium i löslig form och som vi andas in (till skillnad från att äta det) ställer till med de största hälsoproblemen: Nedsatt funktion för t.ex. hjärta, njurar, lungor, luftvägar och muskler. Man kan få magkramp och kräkning, och det har kopplats till MS samt Morgellons disease.

 

Källor: Neurologiska sjukdomar , Konsekvenser av kemiska aerosoler , Exponering av nanoaluminiumoxid , Exponering av Barium , Aluminum poisoning ... , Effekter Bariumsulfat, Nanomaterials ...and toxicity ,

Tusentals som exponerats för chemtrails vittnar om t.ex. irritation/allergi/svårare att andas, stelhet i bl.a. nacken, koncentrationssvårighet, trötthet, huvudvärk, ont i halsen, metallsmak och influensaliknande symptom. Mer i denna artikel av Dr S. Amato.

 

Många av ovan nämnda konsekvenser kan relateras till brist på D-vitamin (bl.a. p.g.a. filtrerad solstrålning).

 

Vissa ämnen i chemtrails är elektroaktiva, vilket innebär en större hälsorisk när ämnena utsätts för elektromagnetisk strålning (från t.ex. mobiltelefon och olika master). Utöver välmåendet påverkas hjärnans funktion och därmed vårt beteende (irrationellt och aggressivt t.ex.).

 

Besprutningen leder även till ökad UV-strålning vilket förstås har negativ påverkan på hälsa och miljö.

Luften kan kännas torr och irriterande, och risken för bränder ökar - tack vare kombinationen aluminium-barium.

 

Folkhälsomyndigheten har det nationella ansvaret för folkhälsofrågor.

Mer om vilka som är involverade och vad som sägs och görs.

 

Här finner ni enkla råd för att minska den negativa hälsopåverkan.