Parter

Kort om involverade parter

Denna sida belyser parterna och deras roller i frågan om aerosol besprutning. Parterna är t.ex. myndigheter, departement och folk som vill stoppa besprutningen.

Vi tar upp vilka ansvarsområden tjänstemän och politiker har och hur de har agerat, och vi lyfter vad allmänheten hittills gjort för att stoppa besprutningen.

Men vi börjar med lagar och regler.

 

Vad säger lagen?

Luftfartslag (2010:500) och den kompletterande Luftfartsförordning (2010:770)

8 kap. §3: ”Det får inte kastas eller släppas ut föremål från ett luftfartyg, om det kan medföra skador, sjukdomar eller olägenheter för människors hälsa. [...] När det behövs ska Transportstyrelsen samråda med Folkhälsomyndigheten.”

14 kap: Militära undantag.

 

Miljöbalk (1998:808)

2 kap ”Allmänna hänsynsregler” § 1-4 är relevanta.

14 kap § 18: ”Den som tillverkar eller släpper ut en kemisk produkt eller bioteknisk organism på marknaden ska omedelbart underrätta den myndighet som regeringen bestämmer, om det [...] kommer fram nya uppgifter om att produkten eller organismen [...] kan ha skadliga effekter på människors hälsa, grundvattnet eller miljön i övrigt.

14 kap §19: ”Regeringen [eller myndighet] får i det enskilda fallet ge dispens från krav [...], om det behövs med hänsyn till totalförsvarets intressen. Lag (2010:742).”

MB ändrades 2016 → 1kap 5§. 2kap 1-4, 7§. 14kap 13§ Lag (2016:781).

 

Relaterade förordningar av intresse: Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Det är bl.a. bakom denna nya lag LFV gömmer sig för att inte lämna ut uppgifter om/identifiera flygplan. Läs mer till höger.

 

På LFV:s hemsida kan man läsa ”I händelse av en incident, där exempelvis två flygplan kommer närmare varandra än vad vår säkerhetsmarginal tillåter (normalt 300 m vertikalt och 6 km horisontellt) görs särskilda utredningar i syfte att klarlägga händelseförloppet, påverkande faktorer och rekommendationer/förslag till åtgärder.”

Mer om regler för luftfart här.

 

Århuskonventionen kan ev hjälpa oss.

 

Visar denna FN-konvention att Sverige (m.fl.) förbjuder miljömodifikation? Verkar endast gälla vid krig.

FN är fortsatt skeptiska mot geoE: Beslut (dec 2016).

 

Vem hanterar lagarna?

De styrande politikerna är fördelade över 13 departement med olika ansvarsområden, och till varje ansvarsområde hör ett antal myndigheter (tjänstemän). Lite förenklat kan man säga att politiker beslutar om lagar och om myndigheters riktlinjer, och att tjänstemännen utför. De har olika roller, men en eller flera personer på myndigheter/departement behöver involveras för att möjliggöra dessa besprutningar.

Myndigheter varierar i kvalitet sinsemellan och även internt beroende av vilken tjänsteman som handlägger (detsamma gäller politiker och departement), men generellt sett är kvaliteten och ansvarstagandet alldeles för lågt gällande denna fråga.

 

Anmäla brott: Vänd dig till Polisen om du vill anmäla ett lagbrott. De tar sedan ärendet vidare till de parter som är relaterade till typen av brott. Du kan t.ex. anmäla ”utsläpp av farliga ämnen” som ett brott mot Miljöbalken, Luftfartslagen och/eller Försiktighetsprincipen.

 

I bladet / kolumnen till höger → ...

... har vi listat ett urval av aktörer i Sverige.

Vi vet att det finns ännu fler aktörer (framför allt bland allmänheten) men vi har valt ett begränsat antal då vi vill hålla hemsidan lätthanterlig för besökaren.

Alla aktörer ska ha tack för sina insatser - de är viktiga även om de inte syns på denna hemsida!

Bild tagen från ISS

Departement och myndigheter

Här följer relevanta svenska departement och myndigheter samt deras officiella ansvarsområden och ageranden. (Om vi fått gensvar, syns det under respektive rubrik.)

 

Miljödepartementet har många ansvarsområden, och är en av de få vi fått svar från: ”Tack för ditt mejl om aerosol besprutning, även kallat chemtrails. Det finns inga belägg för existensen av så kallade chemtrails. Ingen handläggare på Miljödepartementet arbetar med frågan. Jag bifogar en länk till SMHI:s webbplats där du kan läsa mer om fenomenet med kondensstrimmor från flygplan."

SMHI arbetar med väder och klimat och ska bidra till ett säkert samhälle. De säger att chemtrails inte finns, trots att man inte utrett frågan. De menar att de ökade spåren i luften istället beror på ökad trafik, vilket är fel (tabell 4.1).

Mer om SMHI i denna artikel.

Naturvårdsverket ska överblicka hur miljön mår och de ansvarar för Sveriges miljömål ihop med andra myndigheter.

 

Socialdepartementet innefattar bl.a. relevanta ...

... Folkhälsomyndigheten som enligt instruktion ska "främja hälsa och förebygga sjukdomar".

 

Näringsdepartementet innefattar bl.a. ...

...Transportstyrelsen som ansvarar för regelgivning, tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning inom bl.a. luftfarten.

Dialog med dem mynnade ut i denna artikel.

Luftfartsverket (LFV): Myndighet/affärsverk som trafikleder både civila och militära flyg (unikt i Europa). Samarbetar med olika bolag för att utföra sina uppdrag. Här försöker de bortförklara chemtrails och motivera sin passivitet.

 

Försvarsdepartementet innefattar flera relevanta myndigheter men mest intressant är nog Försvarsmakten (som med en årlig budget på 40 miljarder SEK ska "värna Sveriges värden och intressen"). De mörkar i denna artikel.

 

Men det finns faktiskt politiker i Sverige (från olika partier) som erkänner besprutningen som ett reellt problem.

Internationellt finns många fler, och 2007 väcktes frågan i EU-parlamentet. Och redan 1997 begärde svenska politiker en utredning om "amerikansk rymdforskning".

 

Övriga aktörer

Swedavia är ett statligt bolag som äger tio flygplatser.

Här listas alla flygplatser, inklusive privatägda Skavsta.

 

IVL: När man efterfrågar kontrollverksamhet och testanalyser av staten blir man ofta hänvisad till IVL Svenska Miljöinstitutet men de är motvilliga att hjälpa eller att ens svara på frågor.

De bedriver mätningar av luft och nederbörd, och samarbetar med flera myndigheter. Biologiska tester ger bl.a. ett mått på föroreningars biotillgänglighet, vilket används t.ex. vid tillståndsprövningar. Oorganiska analyser är relevanta gällande chemtrails, men kontaktpersonen svarar ej på mail (trots påminnelse via telefonsamtal).

 

Media

Besprutningen får väldigt sällan utrymme i svensk media, och när det väl händer så är syftet ofta att avfärda den som en konspirationsteori. Läs mer här. (april 2014)

Dessutom: Sveriges Radio vilseleder. (juli 2014)

SVT visade brittisk dokumentärserie som delvis handlade om chemtrails. Se programmet här. Läs en recension här.

Alternativmedia är de enda som tar denna fråga på allvar. T.ex: Newsvoice och 2000-talets vetenskap.

 

Miljöorganisationer

Greenpeace, Jordens Vänner (FoE) och WWF följer sina internationella huvudkontor och ingen av dem nämner geo-engineering. Inte heller AirClim nämner geoE.

Naturskyddsföreningen tar avstånd från geoE i rapporten ”Retooling the planet?” och i en policy som säger att ”geo-engineering tillsvidare inte ska tillåtas, i linje med Nagoya-beslutet.” Däremot arbetar de inte med frågan om chemtrails, och kopierar ibland vad SMHI sagt.

Allmänheten

De flesta av oss som vill stoppa aerosolbesprutningen är privatpersoner eller diverse grupperingar (samt några undantag bland politker, tjänstemän och reportrar ovan).

Här följer ett urval av vad som gjorts/görs:

 

Många enskilda mail från privatpersoner + öppna brev till utvalda ansvariga samt denna skrivelse som ledde till en JK-anmälan (april 2014) och sedan även en KU-anmälan (juli).

 

Hemsidor: Bakom kulisserna + Chemtrails-Sverige + Chemtrails i Sverige + Chemtrailsbilder i Sverige + Chemtrail Sweden (på engelska)

Facebook: Chemtrails Sweden + Demokratiska ...gruppen

 

Namninsamlingar/upprop: Stoppa vädermanipuleringen + Chemtrails, HAARP ... + Stop Chemtrails and Geoeng... + World wide ban + Lista med samlade upprop

Kampanj + namninsamling

 

Exempel på frågor att ställa till de ansvariga:

  • Varför arbetar omärkta plan över min stad?
  • Varför bryter de mot kommersiella flygplans avståndslagar och utför för kommersiella jetplan omöjliga manövrar (korsning, gör U-svängar, utför nästan vertikala banor osv)? Är de drönare?
  • Varför gör de icke-kommersiella omärkta flygplanen långa, tjocka, ihållande, expanderande spår, som de märkta kommersiella flygplanen inte brukar göra?
  • Varför avviker spåren från kommersiella flygvägar?
  • Alla med gott minne, grundläggande omvärldsförståelse och kritiskt tänkande förstår att det inte är contrails. Varför pågår detta utan allmänhetens kännedom och medgivande?
  • Verksamheten bryter mot miljöbalken, Försiktighetsprincipen och Offentlighetsprincipen. Vems ansvar är det att stoppa verksamheten, och vems ansvar är det att utreda vad som pågår?

 

Utöver politiker och tjänstemän så är forskare, meteorologer, piloter, kändisar och jurister viktiga aktörer. Sist men inte minst är folket nog den viktigaste aktören: Vi bestämmer vad politikerna bör prioritera, vi skapar förändringar från botten upp, vi kan uppnå kritisk massa.